Novice iz industrije

Reakcije substitucije in oksidacije aromatičnih kemikalij

2021-07-31

Nadomestna reakcija

To je ena izmed pomembnih reakcij večinearomatične kemikalije, kompleksnejše spojine pa lahko sintetiziramo iz enostavniharomatične kemikalijepreko substitucijskih reakcij. Reakcija substitucije na aromatskem jedru vključuje tri vrste: elektrofilno, nukleofilno in substitucijo prostih radikalov. Najpogostejša je elektrofilna substitucija, kot so halogeniranje, nitriranje, sulfoniranje, alkiliranje in aciliranje. aromatične kemikalije imajo pomembno vlogo v industriji organske sinteze.

Reakcija oksidacije

Vsaka reakcija, ki lahko poveča kisik ali izgubi vodik v molekuli ali izgubi elektrone za elemente ali ione, se skupaj imenuje oksidacijska reakcija. Reakcija oksidacije lahko pretvori aromatične kemikalije v aldehide, ketone, karboksilne kisline, kinone, epokside, perokside itd. Ti produkti so pomembni vmesni produkti in surovine za organsko sintezo, od katerih se jih veliko pogosto uporablja v medicini in pesticidih, barvilih, dišave, različni dodatki, inženirska plastika in funkcionalni polimeri. Aroma kemikalije kondenziranega obroča so prav tako nagnjene k oksidacijskim reakcijam zaradi svoje z elektroni bogate strukture.